Artikel 1. Algemeen 

1.1 Bakker Buitenleven,  KvK-nummer: 34049703, BTW nummer: NL 8024.87.130B.01 is gevestigd aan de Ambachtsring 13, 1969 NH Heemskerk

1.2 In deze aanvullende algemene verkoopvoorwaarden wordt 'Bakker Buitenleven’ afgekort als ‘Bakker'. 

1.3 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Bakker voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Bakker erkend.

1.5  In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

1.6  Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.
 

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Bakker.

2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Bakker eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Bakker of een door Bakker verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3 Indien niet binnen 3 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Bakker en afnemer hieraan gebonden.

2.4 Aanbiedingen van Bakker gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5 Bakker kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6  Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 

Artikel 3. Aflevering 

3.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Bakker verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Bakker bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

3.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

3.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

3.4 Aan de leveringsplicht van Bakker zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Bakker geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

3.5 In geval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 4. Levertijd

4.1 Een door Bakker opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Bakker zijn, waarna Bakker zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.

Artikel 5. Ontbinding

5.1 Onverminderd de rechten van Bakker op basis van de wet is Bakker gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Bakker omstandigheden ter kennis komen die Bakker goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Bakker bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

5.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Bakker zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Bakker bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6. Overmacht

6.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Bakker geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Bakker en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

6.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bakker de verbintenis had moeten nakomen.

6.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Bakker niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

6.4 Indien Bakker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 7. Garantie

7.1 U heeft op de geleverde zaken fabrieksgarantie, zonder evenwel de rechten van de consument voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten. Op basis van de wet heeft u in beginsel bij een non-conform product recht op kosteloos herstel of vervanging buiten de fabrieksgarantie om.

7.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Bakker) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Bakker. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 48 uur na levering aan Bakker worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

7.3 Indien klachten van de afnemer door Bakker gegrond worden bevonden, zal Bakker naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Bakker en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Bakker) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Bakker gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Bakker voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

7.4 Garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Bakker in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Bakker en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 8. Betaling

8.1 Betaling in termijnen is niet mogelijk.

8.2 Indien Bakker kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 De door Bakker geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

9.2 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Bakker.

9.3 Het eigendom van de geleverde artikelen gaat op de afnemer over nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de artikelen gaat over op het moment van levering aan de afnemer.

Artikel 10. Privacy

10.1 Bakker respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Bakker niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

10.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Bakker kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Bakker (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Bakker. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Bakker is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Bakker, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Bakker is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer Bakker te goeder trouw van mening is dat de wet dit vereist.

10.3 Bakker verzamelt niet-persoonlijke informatie over online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Bakker geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Bakker geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Bakker en/of haar leveranciers.

11.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Bakker is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13. Geschillen

13.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar Bakker op het nummer 0251-232314, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:00 - 17:00 uur. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

13.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.


Aanvragen voorwaarden
De Algemene Voorwaarden van Bakker zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij Bakker Buitenleven, Ambachtsring 13, 1969 NH Heemskerk.

Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Bakker gebruikt worden.

Alle rechten voorbehouden aan:
Bakker Buitenleven BV

Wij gebruiken cookies.
 Cookies NIET accepteren